27 april 2014, Belgische Magische Federatie wordt opgericht.

Download hier de laatste versie van de statuten in digitale vorm.

Titel 1 : Benaming, duur, zetel, doel, taal

Artikel 1
De vereniging draagt de naam : « Belgian Magic Federation », vzw, afgekort « BMF ».

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1180 Ukkel, De Frélaan 271, in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Op beslissing van de Algemene Vergadering kan de zetel verplaatst worden naar een andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vereniging wordt opgericht voor onbeperkte duur.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel:
– Het bevorderen, verheffen en ontwikkelen van de Goochelkunst en de gerelateerde kunsten.
– Het verenigen van de goochelaars, de goochelclubs en de verenigingen van goochelclubs in België.
– Het verbeteren van de samenwerking, de uitwisseling van informatie en de onderlinge coördinatie.
– Een ‘visitekaartje’ en contactpunt te zijn van de Belgische goochelgemeenschap bij internationale instanties.
– Het begeleiden en ondersteunen van jongeren die zich willen bekwamen in de goochelkunst onder meer door hen    te helpen en te steunen bij deelname aan wedstrijden in België of in het buitenland.
– Het promoten van een Belgisch Kampioenschap van de Goochelkunst.
Om deze doelen te bereiken kan de vereniging met name:
– Op nationaal of internationaal niveau activiteiten organiseren of ondersteunen.
– Zorgen voor synergievoordelen (bij deelname aan internationale activiteiten,…).
– Het Belgisch Kampioenschap van de Goochelkunst organiseren.
De vereniging mag alle handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het doel van de vereniging.
De vereniging huldigt echter het subsidiariteitsprincipe en weerhoudt zich van elke inmenging in de interne aangelegenheden van de aangesloten leden
Artikel 4
De vereniging maakt gebruik van het Nederlands en/of het Frans voor alle bestuursdaden maar communiceert met haar leden in hun eigen taal. Meer in het bijzonder zullen de processen-verbaal van de Algemene Vergaderingen in beide talen worden opgemaakt.
Titel 2 : Leden
Artikel 5
De vereniging bestaat uit effectieve leden en steunende leden die zowel fysieke als rechtspersonen kunnen zijn.
Enkel de effectieve leden kunnen ten volle genieten van de rechten die hun door de wet of de onderhavige statuten worden verleend.
Door zijn toetreding wordt elk lid, effectief of steunend, geacht in te stemmen met de statuten en de besluiten van de vereniging.
Er kunnen niet minder dan zes effectieve leden zijn.
Artikel 6
De effectieve leden zijn :
1. Goochelclubs die bij de BMF een schriftelijke aanvraag hebben ingediend, op voorwaarde dat ze:
– het statuut hebben van vzw of feitelijke vereniging en waarvan de leden uitsluitend fysieke personen zijn,
– een sociaal doel hebben overeenkomstig met dat van de federatie,
– minstens vijf effectieve leden tellen,
– een kopie van hun statuten bezorgen alsook de lijst van hun effectieve leden die met de betaling van het lidgeld in regel zijn.
2. Verenigingen van goochelclubs die bij de BMF een schriftelijke aanvraag hebben ingediend, op voorwaarde dat:
– ze het statuut hebben van vzw,
– hun effectieve leden hoofdzakelijk clubs zijn zoals bepaald onder 1),
– ze hun statuten bezorgen alsook de lijst van hun clubs en van de effectieve leden ervan die met de betaling van het lidgeld in regel zijn.
3. Fysieke personen die niet zijn aangesloten bij een club aangesloten bij de BMF, die faam genieten in de goochelwereld en die door minstens twee effectieve leden worden voorgesteld aan de Raad van Bestuur en erdoor worden aanvaard.
Enkel rechtspersonen (clubs of verenigingen van clubs) kunnen hierbij in aanmerking komen om een fysieke persoon voor te stellen.
In geval van weigering door de Raad van Bestuur kan een fysieke persoon zijn kandidatuur aan de Algemene Vergadering voorstellen door dezelfde procedure te volgen..
Artikel 7
De steunende leden zijn fysieke personen of rechtspersonen die niet noodzakelijk deel
uitmaken van de goochelwereld maar die BMF wensen te ondersteunen.
Hun toegetreden lidmaatschap dient door de Raad van Beheer goedgekeurd te worden en
wordt aanvaard na betaling van het lidgeld.
Artikel 8
Alle leden kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen door de Raad van Bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te brengen.
Tot uitsluiting van een lid kan enkel worden overgegaan door een beslissing van de Algemene Vergadering nadat een twee derde meerderheid van de stemmen hiertoe heeft besloten.
Redenen voor een uitsluiting kunnen zijn:
het niet respecteren van de statuten of besluiten van de vereniging, het niet betalen van het lidgeld binnen de gestelde periode, het niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op drie consecutieve bijeenkomsten zonder geldig excuus, uitspraken doen of daden stellen die de goede naam van de federatie aantasten
Artikel 9
De Raad van Bestuur houdt een lijst bij van de effectieve en steunende leden, eventueel onder de vorm van een elektronisch bestand.
Titel 3 : Algemene Vergadering
Artikel 10
Artikel 10
De Algemene Vergadering wordt samengesteld door alle effectieve leden van de vereniging.
Artikel 11
Elke club heeft een aantal stemmen in overeenstemming met het aantal effectieve leden die hun lidgeld betaald  hebben en op de volgende wijze bepaald:
– Van 5 tot en met 10 leden: 6 stemmen
– Van 11 tot en met 25 leden: 12 stemmen
– Van 26 tot en met 50 leden: 18 stemmen
– Meer dan 50 leden: 24 stemmen
Om het aantal stemmen waarvan een club kan genieten te kunnen bepalen, zal zij een lijst van haar effectieve leden die in regel zijn met het lidgeld bezorgen ten laatste 15 dagen voor de Algemene Vergadering.
Een vereniging van clubs heeft een aantal stemmen gelijk aan de som van alle stemmen van de bij die vereniging aangesloten clubs.
Om het aantal stemmen waarvan een vereniging kan genieten te kunnen bepalen, zal ze een lijst van haar clubs en van hun effectieve leden die in regel zijn met het lidgeld bezorgen ten laatste 15 dagen voor de Algemene Vergadering.
Een club kan vrij kiezen om rechtstreeks lid te worden van de BMF of er lid van te worden via een vereniging van clubs (maar beide tegelijk kan niet).
Als lid hebben de fysieke personen recht op één stem.
Artikel 12
De Algemene Vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar door de wet en de onderhavige statuten worden verleend, zoals:
– wijzigingen van de statuten ;
– benoeming en ontslag van bestuursleden ;
– het verstrekken van kwijtingen aan de bestuursleden ;
– de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen ;
– de ontbinding van de vereniging ;
– het uitsluiten van leden.
Verder kan zij aan de Raad van Bestuur voorstellen doen voor nieuwe gedragsregels of wijzigingen ervan.
Artikel 13
Minstens eenmaal per jaar, tijdens het tweede trimester, moet een Algemene Vergadering
worden bijeengeroepen.
Artikel 14
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur door middel van
een gewone brief of e-mail aan elk van de effectieve leden en dit minstens vijftien dagen voor
de datum van de bijeenkomst. De Raad van Bestuur moet zich niet verantwoorden of aan deze
formaliteit voldaan werd.
Voor de rechtspersonen geldt het adres van de voorzitter of het adres dat hij uitdrukkelijk aan
de Raad van Bestuur heeft opgegeven.De uitnodiging vermeldt de plaats, dag, uur en de agenda, en – wanneer er verkiezingen gehouden moeten worden – de namen van de uittredende of te vervangen personen en de namen van de kandidaten.
Een punt moet op de agenda geplaatst worden indien minstens twee bestuursleden of twee effectieve leden dit vragen.
Dergelijk verzoek moet gericht worden aan de Raad van Bestuur, minstens 45 dagen voor een gewone Algemene Vergadering en binnen de zeven dagen na de verzending van de uitnodiging voor een buitengewone Algemene Vergadering.
Een buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op beslissing van de Raad van Bestuur telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist. De Raad van Bestuur moet binnen de 45 dagen een buitengewone Algemene Vergadering samenroepen wanneer minstens twee bestuursleden, twee effectieve leden rechtspersonen, of één vijfde van de effectieve leden dit vragen.
Artikel 15
Elk lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Als het een rechtspersoon betreft, wordt het lid vertegenwoordigd door één afgevaardigde die de club heeft aangeduid.
Deze afgevaardigde kan zich laten vergezellen door twee andere vertegenwoordigers van de rechtspersoon.
Leden die als fysieke personen lid zijn, kunnen worden vertegenwoordigd door een ander lid van de BMF, hetzij een fysieke of een rechtspersoon.
Artikel 16
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.
Artikel 17
Tenzij anders bepaald door de wet kan de Algemene Vergadering rechtsgeldige beslissingen nemen zodra de leden, aanwezig of vertegenwoordigd, een quorum van minstens 50% van de stemmen behalen.
Indien dat quorum niet behaald is, wordt er een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen binnen een termijn van minimum vijftien dagen en maximum twee maanden.
Deze nieuwe Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beslissen onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd bij gewone meerderheid van stemmen tenzij anders bepaald door de wet of anders voorzien in de onderhavige statuten.
De stemming gebeurt geheim indien de Algemene Vergadering dit zo beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 18
De Algemene Vergadering kan alleen geldig besluiten tot de ontbinding van de vereniging, de wijziging van de statuten of de uitsluiting van leden, in overeenstemming met de voorwaarden betreffende het quorum van de aanwezigheid en de vereiste meerderheid
vastgelegd in de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk van 27 juni 1921.
Artikel 19
De besluiten van de Algemene Vergadering worden bewaard op de zetel van de vereniging in een register met de processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en een bestuurslid.
TITEL 4:Bestuur
Artikel 20
De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum 5 fysische personen, een aantal dat in elk geval kleiner moet blijven dan het totaal van de effectieve leden van de BMF. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering, die ze ook te allen tijde uit hun ambt kan ontzetten. Hun aanstelling geldt voor een initiële periode van 2 jaar en kan worden verlengd.
Enkel de effectieve leden die in regel zijn met de betaling van hun lidgeld kunnen kandidaat bestuurder zijn (fysieke personen) of iemand afvaardigen (rechtspersonen).
Een club, effectief lid, kan maximaal twee bestuurders afvaardigen. Een vereniging van clubs, effectief lid, kan een maximaal aantal bestuurders afvaardigen overeenkomstig met het aantal clubs dat de vereniging vertegenwoordigd naar BMF toe.
Artikel 21
De Algemene Vergadering kiest uit de leden van de Raad van Bestuur een voorzitter.
Deze functie wordt afwisselend uitgeoefend door een bestuurslid uit de ene en de andere taalgroep. Een groep mag echter zijn beurt laten voorbijgaan.
Uit de verkozen bestuursleden kiest de Raad van Bestuur een ondervoorzitter – liefst van de andere taalgroep dan de voorzitter – alsook een penningmeester. Hij kiest ook een secretaris en, indien mogelijk, een communicatieverantwoordelijke die niet noodzakelijk deel uitmaken van de Raad van Bestuur.
Artikel 22
De Raad van Bestuur komt samen telkens wanneer de behoeften van de vereniging het vereisen en telkens wanneer ten minste twee van zijn leden het vragen maar minstens 2 maal per jaar.
De Raad van Bestuur beraadslaagt rechtsgeldig als de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen worden opgenomen in processen-verbaal, medeondertekend door de voorzitter en de secretaris (of bij gebrek hieraan door 2 bestuursleden).
Artikel 23
Alle bevoegdheden die niet door de wet of door deze statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.
Zo kan de Raad va Bestuur federaties, clubs of individuele leden afvaardigen om bepaalde taken op zich te nemen (bv. het bijhouden van een gemeenschappelijke agenda, het beheren van een website…).
Artikel 24
Voor handelingen van dagelijks bestuur verbindt de vereniging zich ten opzichte van derden door de handtekening van hetzij de voorzitter, hetzij de ondervoorzitter, hetzij de secretaris,
hetzij de penningmeester, die elk afzonderlijk kunnen handelen.
Alle transacties boven € 500 dienen uitsluitend door twee bestuursleden gemeenschappelijk behandeld te worden.
De penningmeester mag echter individueel bewegingen op rekening maken zonder beperking van bedrag op voorwaarde artikel 30 te respecteren.
Artikel 25
Rechtsgedingen, zowel als eiser alsook als verweerder, worden aangespannen of gevoerd door de Raad van Bestuur in naam van de vereniging.
De Raad van Bestuur kan, bij twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, een of meerdere algemene vertegenwoordigers aanstellen die de vereniging in gerechtelijke en buitengerechtelijke zaken zullen vertegenwoordigen.Deze algemene vertegenwoordigers kunnen leden of niet-leden zijn. Elk van hen kan zelfstandig optreden.
De Raad van Bestuur bepaalt hun bevoegdheden en hun eventuele vergoedingen.
Behoudens de wettelijke bekendmaking van hun aanstelling moeten deze vertegenwoordigers het bestaan van hun opdracht niet bewijzen.
Hun mandaat kan te allen tijde ingetrokken worden door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan speciale opdrachten toevertrouwen aan bijzondere mandatarissen.
De algemene vertegenwoordigers kunnen dit eveneens doen binnen het kader van de bevoegdheden die hun worden toegekend.
Artikel 26
De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd. Zij genieten geen terugbetaling van representatiekosten tenzij:
– goedgekeurd door de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur na voorlegging van bewijsstukken; of
– voorafgaande goedkeuring (budget) door de Algemene Vergadering en goedkeuring van de effectieve kosten binnen het budget door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering
Titel 5 : Financieel beheer
Artikel 27
De rechtspersonen die effectief lid zijn betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage in overeenstemming met hun aantal stemmen (cf. Artikel 11) en, voor het eerste boekjaar, gelijk aan € 8 per stem. Dit bedrag, evenals de proportionaliteit, kunnen jaarlijks door de Algemene Vergadering worden aangepast.
De bijdrage per stem mag niet hoger zijn dan € 100.
Artikel 28
De steunende leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die voor het eerste boekjaar, gelijk is aan € 5 maar die jaarlijks door de Algemene Vergadering kan aangepast worden.
Het bedrag van deze bijdrage mag € 100 niet overschrijden.
Artikel 29
De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit:
– lidmaatschapsbijdragen;
– de winsten verwezenlijkt door de inrichting van activiteiten zoals omschreven in artikel 3 van de statuten;
– giften en sponsoring;
– alle andere activiteiten in overeenkomst met zijn statuten.
Artikel 30
Elke financiële transactie die € 5000 overschrijdt dient door de Raad van Bestuur goedgekeurd te worden.
Titel 6 : Diverse bepalingen
Artikel 31
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 32
Indien de vereniging ontbonden zou worden, stelt de Algemene Vergadering een vereffenaar aan, bepaalt zijn bevoegdheden en wijst zij de bestemming van de activa toe, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze toewijzing dient ten gunste te komen van één of meerdere entiteiten die een goed doel ondersteunen en in ieder geval belangeloos zijn.
Artikel 33
Voor elk geschil tussen de vereniging en haar leden zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.
Artikel 34
Voor al wat niet expliciet door deze statuten geregeld wordt, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.